Organització del Govern Municipal de Vila-seca

Ja es coneixen els regidors amb delegacions i competències

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha donat a conèixer avui mitjançant sengles decrets d'alcaldia  diferents resolucions i nomenaments en relació a l'organització del govern municipal i a la direcció i gestió dels serveis municipals. 
Aquests són els punts més destacats dels decrets d'alcaldia:
 
PRIMER.  Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
- President: L'alcalde, Pere Segura Xatruch
- Vocals: Manuela Moya Moya, Josep Toquero Pujals, Lucía Teruel Carrillo, F. Xavier Farriol Roigés, Ivan Navarro Alguacil, Cristina Cid Salavert i Rosa Esmeralda Núñez Serralta
 
SEGON.  Nomenar Tinents d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, als Regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:
1a.  Tinenta d'alcalde  :     Sra.  Manuela Moya Moya
2n.  Tinent d'alcalde    :     Sr.   Josep Toquero Pujals
3a.  Tinenta d'alcalde  :     Sra. Lucía Teruel Carrillo
4t.   Tinent d'alcalde    :     Sr. F. Xavier Farriol Roigés
5è.  Tinent d'alcalde    :     Sr. Ivan Navarro Alguacil
 
TERCER. Als efectes de direcció i gestió dels serveis municipals, l'organització del govern municipal queda distribuïda en cinc grans àrees amb les següents competències genèriques
1.    ÀREA D'ALCALDIA 
1.1   Gabinet de Suport Institucional.
1.2   Àrea de Relacions Institucionals i Comunicació.
1.3   Secretaria  General i Assessoria Jurídica
1.4   Promoció Econòmica.
1.5   Projectes Estratègics de Ciutat.
1.6   Pla d'Actuació Municipal (PAM).
1.7   Les que expressament no s'hagin adscrit a cap àrea.
 
 2.    ÀREA D'HISENDA, INNOVACIÓ I PLANIFICACIÓ 
2.1 Intervenció Municipal.
2.2 Tresoreria Municipal.
2.3 Economia i Finances.
2.4 Innovació i Noves Tecnologies.
2.5 Sistemes d'Informació Municipal.
2.6 Planificació Estratègica i Ordenació Territorial.
2.7 Planejament Urbanístic.
2.8 Gestió i Disciplina Urbanística.
2.9 Mobilitat.
2.10 Patronat Municipal de Turisme. 
 
3.     AREA DE CULTURA, CONEIXEMENT I RELACIONS CÍVIQUES
3.1 Cultura.
3.2 Ensenyament.
3.3 Universitat i Excel·lència
3.4 Esport. 
3.5 Relacions Cíviques.
3.6 Comerç i Consum.
3.7 Medi Natural i Sostenibilitat.
3.8 Patronat Municipal de Música.
 
4. ÀREA DE DRETS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4.1 Acció Social.
4.2 Formació Continua i Ocupació.
4.3 Benestar Social.
4.4 Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere.
4.5 Infància, Joventut i Família.
4.6 Gent Gran.
4.7 Participació Ciutadana.
4.8 Habitatge.
4.9 Desenvolupament Comunitari.
4.10 Diversitat Funcional.
 
5.     ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SEGURETAT I CIVISME 
5.1 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
5.2 Trànsit i Regulació de l'Ús Ciutadà de les Vies i els Espais Públics.
5.3 Recursos Humans, Organització i Règim Interior. 
5.4 Serveis Públics i Logístics Municipals.
5.5 Sanitat i Salut Pública.
5.6 Agricultura.
5.7 Serveis de Suport General.
5.8 Intervenció i Control de les Activitats Industrials i Comercials.
5.9 Mercats i Platges.
5.10 Assumptes Específics dels Nuclis de la Pineda i de La Plana.
5.11 Entitats Veïnals.
 
Efectuar les següents delegacions genèriques en relació a la gestió de les àrees municipals, a favor dels Srs. Regidors i Sres. Regidores que tot seguit es relacionen:
 
A) Àrea d'Hisenda, Innovació i Planificació:  Sr.  Xavier Farriol Roigés.
B) Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques : Sra.  Manuela Moya Moya.
C) Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana :  Sra. Lucía Teruel Carrillo.
D) Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme :  Sr. Josep Toquero Pujals.
 
Aquestes delegacions genèriques inclouen les facultats de direcció, organització i impuls de l'àrea i, en el seu cas, de les regidories delegades incloses en la mateixa, sens perjudici de l'exercici de les competències específiques que es deleguin en favor seu o d'altres regidors i regidores. Però no inclouen les facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, excepte que així es faci constar expressament.
 
Efectuar les següents delegacions especials en relació a la gestió de competències municipals, a favor dels Srs. regidors i Sres. regidores que tot seguit es relacionen:
 
A) Hisenda i Planificació: Xavier Farriol Roigés
La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Planificació, excepte les relatives a Innovació i Noves Tecnologies. També inclou la tramitació i resolució dels expedients de comunicació en matèria urbanística.
 
B) Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques : Manuela Moya Moya
La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques, excepte les relatives a Esport. També inclou la tramitació i resolució dels expedients de concessió d'autoritzacions de l'ús social de les escoles.
 
C) Acció Social: Lucía Teruel Carrillo
La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana, excepte les relatives a les Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere, Habitatge i Formació Contínua. Inclou també la signatura de les propostes municipals per a l'emissió d'informes d'arrelament social, integració social, adequació de l'habitatge i d'altres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
 
D)  Serveis Generals, Seguretat i Civisme: Josep Toquero Pujals
La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, excepte les relatives als assumptes del nucli de la Pineda, i la vocalia permanent en la Junta Local de Seguretat de Vila-seca. També inclou la tramitació i resolució de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i seguretat viària, la delegació de les certificacions en matèria d'empadronament dels ciutadans, i la tramitació i resolució de totes les sol·licituds d'informació formulades a l'empara de la legislació de transparència.
 
E)  Innovació i Turisme: Cristina Cid Salavert
La competència inclou totes les que en matèria d'Innovació i Noves Tecnologies hagin estat assignades a l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Planificació, així com el suport a l'Alcaldia en temes de Turisme.
 
F)  Esport: Ivan Navarro Alguacil
La competència inclou totes les que en matèria d'Esport hagin estat assignades a l'Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques.
 
G) Formació Contínua: Àngels Poblet Antonio
La competència inclou totes les que en matèria de Formació Continua hagin estat assignades a l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana.
 
H) Polítiques d'Igualtat i Habitatge: Anabel Margalef Alpert
La competència inclou totes les que en matèria de Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere i d'Habitatge hagin estat assignades a l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana.
 
I)  Assumptes del nucli de la Pineda: Rosa Esmeralda Núñez Serralta
La competència inclou el seguiment de tots els serveis públics municipals a la Pineda en col·laboració directa amb els regidors delegats, així com la coordinació amb les altres regidories en els assumptes que facin referència al nucli de la Pineda.