Vila-seca congela per sisè any les ordenances fiscals

També debat diverses mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el dimecres dia 30 de setembre a les 21 hores va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2016 i va debatre un total de 6 mocions presentades pels diversos grups municipals.

Pel que fa a l'aprovació de les ordenances fiscals, Vila-seca congela per quart any consecutiu els seus impostos i taxes municipals. De fet, dels darrers 7 anys, Vila-seca ha congelat íntegrament els seus impostos en 6 ocasions (2010, 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016), ja que durant el 2012 l'IBI es va veure afectat per l'increment realitzat des del govern central.

Cal destacar que la congelació per aquest 2016 significa un increment 0 en qualsevol impost o taxa pels ciutadans de Vila-seca. De fet, davant el proper increment del 10% del valor cadastral, l'Ajuntament de Vila-seca ha decidit reduir el tipus un 10% per tal de no provocar cap increment en els IBI ni en les plusvàlues.

Una altra de les mesures acordades al ple de Vila-seca ha estat l'ampliació de bonificacions fins un 90 % de l'IBI a les famílies nombroses, a més d'eliminar i deixar sense efecte tot un seguit d'ordenances fiscals de poc servei i que tot i ser gratuïtes actualment mai més podran tenir un cost pels ciutadans, com ara l'ús de l'escut municipal i el transport escolar dins el terme municipal.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 6 mocions presentades, 2 es van aprovar i 4 van ser rebutjades.

Les mocions aprovades són:

- Moció de suport presentada per la totalitat dels grups municipals per a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Va rebre el vot favorable dels 21 regidors que integren la Corporació Municipal.

- Moció amb motiu de l'increment d'assassinats masclistes succeïts en els darrers mesos, presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP). Fou aprovada també per unanimitat.

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada per Vila-seca en Comú per tal d'incorporar assessors dels grups municipals a les comissions informatives, a la comissió especial de comptes i al consell rector dels Patronats. Només va rebre el suport dels grups municipals del PSC-CP i de Decidim Vila-seca. La moció no es va aprovar en rebre el vot negatiu dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular i Ciutadans.

- Moció per augmentar el temps que es posa a disposició dels regidors la informació pròpia dels assumptes a tractar als plens i a les comissions informatives. Presentada pels grups municipals del PSC-CP, PP, Vila-seca en Comú, Decidim Vila-seca i Ciutadans, el ple municipal la va rebutjar per 11 vots en contra de CiU.

- Moció presentada conjuntament pels grups municipals de Ciutadans, Vila-seca en Comú, PSC-CP, Decidim Vila-seca i Partit Popular sobre el control de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, fou rebutjada també pels 11 vots del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP, PP, Vila-seca en Comú, Decidim Vila-seca i Ciutadans per tal de realitzar un reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, també va ser rebutjada pels 11 vots del grup municipal de CiU.

D'altra banda, el plenari municipal aprovà els comptes generals de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, corresponents a l'exercici de 2014; la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Música i del Patronat Municipal de Turisme; la relació de les dues festes locals del municipi per a l'any 2016 (dilluns 18 de gener, que substitueix el 17 de gener que és diumenge i el dimecres 3 d'agost) i  la resolució del recurs de reposició interposat contra un acord plenari del mes de juliol, pel qual els plenaris tindran caràcter mensual durant tot l'any i es faculta a l'alcalde per a proposar o avançar la realització de les sessions ordinàries mensuals del Ple dins del mateix mes de la seva realització, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional o per una altra raó justificada.