L'Ajuntament de Vila-seca aprova el pressupost municipal per a l'any 2015

El pressupost prioritza la inserció laboral, la formació i la lluita per l'ocupació, amb una inversió propera als 2,5 milions d'euros

El passat divendres el plenari municipal va aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Vila-seca per a l'any 2015. El pressupost consolidat, que inclou els Patronats Municipals de Turisme i de Música, supera lleugerament els 27,33 milions d'euros, dels quals, 26.000.000 euros corresponen al pressupost municipal estricte.

Tal i com recull la memòria del pressupost, els trets més rellevants són els següents:

1)    El pressupost consolidat, que inclou als patronats de música i turisme, té un import total de 27,3351 milions d'euros, dels que 26 milions corresponen al pressupost municipal estricte. Es dota un fons de contingència amb 1,050 milions d'euros per tal d'afrontar qualsevol necessitat imprevista de despesa corrent que es pogués produir durant l'exercici.

2)    S'incrementa el suport als serveis municipals d'ocupació i de contractació directa de personal eventual entre col·lectius especialment necessitats, afrontant la disminució. de  l'aportació d'altres administracions que obliga a incrementar l'aportació municipal directa. Si en el decurs de l'exercici es fa necessari augmentar aquest esforç, s'utilitzarà el fons de contingència  per qualsevol finalitat sobrevinguda.

3)    Es mantindran els esforços en suport de l'ocupació de llarga durada, a l'autoocupació per emprenedors, així com  a la contracció incremental d'aturats del municipi per part d'empreses del municipi o de municipis veïns.

4)    Es mantindrà la  nova línia d'ajuts a la rehabilitació i millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat d'edificis de qualsevol tipologia que s'ha posat en marxa durant el 2014. Es farà un esment especial en la subvenció a la instal·lació d'ascensors  en vivendes mancades d'aquestes instal·lacions, amb una línia de subvenció que en el cas més extrem pot arribar a subvencionar el 80% del cost total.

5)    Es mantindrà la línia de subvenció als llibres de text per a estudiants de primària, en col·laboració amb les direccions dels centres escolars del municipi.

6)    Es farà una aportació al Patronat de Música, distribuïda entre aportació directa i fons de contingència, que garanteixi l'activitat docent d'aquesta institució educativa.

7)    Es manté novament pel 2015 la  congelació de les ordenances fiscals, com ha succeït en els exercicis 2010, 2011, 2013 i 2014. Es mantenen les mesures per facilitar el pagament dels tributs municipals mitjançant el fraccionament de rebuts dels principals impostos i taxes en quatre terminis, a més de la possibilitat d'aplicar un tractament individualitzat de fraccionament per aquells contribuents que ho sol·licitin.