WiFi

Finalitat d'aquest document

Les presents Condicions d'ús dels serveis d'accés als espais WiFi de l'Ajuntament de Vila-seca tenen com a finalitat regular la seva utilització, i determinar les condicions d'accés als continguts i serveis que, a través d'Internet, es posen a disposició de la persona usuària, establint-se una relació contractual entre l'Ajuntament de VILA-SECA, amb domicili a VILA-SECA, plaça de l'Església, 26, C.P. 43480 (d'ara endavant "l'AJUNTAMENT"), i la persona sol·licitant de l'alta del servei i per tant usuària del mateix.

Tant l'acceptació com l'ús del servei prestat per l'AJUNTAMENT suposa l'acceptació plena i sense reserves de la persona usuària de tots i cadascun dels termes d'aquestes Condicions Generals. La persona usuària manifesta en aquest sentit haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals, posades a la seva disposició en tot moment i amb caràcter previ a la contractació a l'adreça: www.vila-seca.cat/WiFi.

És responsabilitat de la persona usuària sol·licitar a l'AJUNTAMENT una còpia de les presents Condicions Generals sempre que, amb anterioritat al moment de la contractació, manifestés no haver tingut accés a les mateixes. L'AJUNTAMENT procedirà, prèvia petició de la persona usuària, al seu enviament a l'adreça indicada als efectes.

L'AJUNTAMENT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, parcial o totalment, les presents Condicions Generals.

Pujar

Objecte del contracte

Mitjançant les presents Condicions Generals l'AJUNTAMENT es compromet a prestar un servei d'accés a Internet mitjançant tecnologia WiFi.

Pujar

Persones usuàries i acceptació

En accedir als serveis WiFi adquireix la condició d'usuari o usuària. Aquesta condició de persona usuària implica obligatòriament l'ACCEPTACIÓ sense reserves, de cap classe, de tots i cadascun dels termes de les presents condicions d'ús així com de les condicions específiques aplicables, si escau, al contingut o servei seleccionat. En tot cas, qualsevol ús de l'espai WiFi està subordinat al compliment estricte de les presents condicions, de les condicions específiques i de qualssevol avís legal i recomanació que fossin d'aplicació.

Pujar

Horari del servei Vila-seca Connecta

De 08.00 a 21:00 hores, de dilluns a dissabte.

Pujar

Característiques del servei WiFi

L'AJUNTAMENT li facilita com a persona usuària l'accés a serveis d'Internet.

L'AJUNTAMENT s'esforçarà per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat del servei d'accés WiFi amb continuïtat. No obstant això, l'AJUNTAMENT es deslliga de qualsevol responsabilitat en cas que el servei sigui suspès temporal o permanent per fallides ocasionades per problemes tècnics, falta de corrent elèctric, fenòmens naturals, danys per tercers, entre d'altres.

L'AJUNTAMENT es reserva la facultat d'alterar sense avís previ i en qualsevol moment la presentació i configuració de la pàgina d'accés, així com els seus serveis. Com a persona usuària, reconeix i accepta que en qualsevol moment l'AJUNTAMENT de VILA-SECA pugui suspendre, desactivar o suprimir aquest servei.

L'AJUNTAMENT no es fa responsable de la informació continguda en els documents, gràfics, àudios, vídeos i en general a qualsevol contingut publicat en els llocs que visitin o consultin els usuaris. Així mateix, L'Ajuntament de Vila-seca no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

El servei és gratuït. L'Ajuntament de Vila-seca no cobrarà a l'usuari cap tipus de tarifa per l'ús del seu accés a Internet. En tant que és una connexió a Internet gratuïta, la velocitat de transferència de dades no pot ser garantida per l'Ajuntament de Vila-seca; la velocitat d'Internet pot variar depenent del tràfic a la xarxa, així com el nombre d'usuaris connectats.

Tot intent de violació de nivells d'accés, manipulació incorrecta de dades, "spam", duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per propietat intel·lectual o altres drets legals i qualsevol altre supòsit d'ús per a finalitats diferents dels oferts pel Vila-seca Connecta, comportarà l'automàtica cancel·lació del servei i de l'accés, sense menyspreu de les reclamacions econòmiques i legals al fet que pertoqués.

Es consideren causes de resolució qualsevol inobservança de les clàusules establertes en aquest contracte, incloses però no limitades a:

 • La revenda del servei o utilització comercial del mateix.
 • La violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • La utilització maliciosa o atemptatòria contra qualsevol tercer, així com qualsevol altra actuació il·lícita del servei.
 • La manipulació incorrecta o no autoritzada que pugui provocar avaries en el servei, o si escau, pèrdua o destrucció de la informació en ell continguda.
 • Qualsevol altre acte de similars característiques o que pugui ser qualificat com a antisocial, així com els que obstaculitzin de manera directa la prestació del servei.

Si es produís alguna diferència entre ambdues parts sobre la interpretació, compliment i efectes d'aquest contracte i en general derivats del mateix i de no arribar a un acord o solució acceptada per ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals i Jutjats de Tarragona.

Pujar

Obligacions de la persona usuària

Com persona usuària, farà ús del servei d'accés WiFi de forma diligent i correcta i es compromet a no utilitzar-ho per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, així com a no realitzar cap tipus d'ús que, de qualsevol forma, pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del servei, els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic accessible a través d'Internet. L'AJUNTAMENT declina qualsevol responsabilitat que de tot això pogués derivar-se.
En particular i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no utilitzar, transmetre o difondre:

Contingut o materials obscens: fer ús dels serveis d'accés WiFi per anunciar, transmetre, emmagatzemar, compartir, mostrar o fer disponible pornografia infantil o material obscè. L'AJUNTAMENT està obligat per Llei a notificar a les autoritats competents si aquest tipus d'activitats il•lícites estan sent transmeses per la xarxa WiFi de l'AJUNTAMENT.

Llenguatge difamatori o abusiu: fer ús de la xarxa WiFi per transmetre o publicitar llenguatge difamatori, feridor, abusiu, amenaçador o que sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques.

Accés il·legal o no autoritzat a altres sistemes o xarxes: accedir il·legalment o sense autorització a sistemes, o xarxes que pertanyin a una altra persona, o a tractar de superar mesures de seguretat del sistema d'una altra persona (conegut com "hacking"). Qualsevol activitat que pugui ser utilitzada com a causant d'un atac a un sistema (per exemple, escaneig de ports, o recollir informació).

Distribució de virus, cucs, troians o qualsevol altre "malware" a través d'Internet, o qualsevol altra activitat destructiva; Distribuir informació sobre creació o transmissió de virus per Internet, cucs, troians, saturació, "mailbombing", o atacs de denegació de servei; Creació o gestió de "bootnets"; També activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.

Realitzar un ús fraudulent de l'adreça IP proporcionada en cada accés.

Qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els Drets Fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent al món.

L'AJUNTAMENT de VILA-SECA orienta aquest servei a l'ús i gaudi de la ciutadania del nostre municipi i dels seus visitants. D'aquesta manera, com a persona usuària, vostè reconeix i accepta que l'ús del servei d'accés WiFi sigui efectuat amb finalitats privades i particulars, quedant expressament prohibit el seu ús per a qualsevol activitat empresarial.

Pujar

Exclusió de garanties

Donada la gran quantitat de factors externs a la seva responsabilitat en la prestació d'un servei d'aquest tipus, l'AJUNTAMENT no garanteix, ni implícita ni explícitament, els serveis que l'usuari pretengui en tota circumstància obtenir d'Internet. Així, a títol merament enunciatiu, l'AJUNTAMENT no garanteix:

La disponibilitat i continuïtat en tot moment i des de qualsevol lloc del funcionament del servei.

L'accés ininterromput i, en tot moment, dels serveis d'Internet.

Els nivells de qualitat, interoperabilitat, velocitat i funcionalitat dels serveis d'Internet als quals la persona usuària accedeix des dels espais WiFi de l'AJUNTAMENT.
L'adequació, idoneïtat per a un propòsit particular i/o específic dels serveis oferts des dels espais WiFi de l'AJUNTAMENT.

La veracitat, exactitud, integritat, licitud, fiabilitat, actualitat i utilitat dels serveis d'Internet als quals es vulgui accedir des dels espais WiFi de l'AJUNTAMENT.

L'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats a través del servei d'accés facilitat pels espais WiFi de l'AJUNTAMENT.

L'accés no autoritzat i/o l'alteració de dades emmagatzemades i transmeses sobre llocs d'Internet accedits a través dels espais WiFi de l'AJUNTAMENT.

L'AJUNTAMENT, tret que expressament s'indiqui en les condicions específiques, no intervé en la prestació dels continguts i/o serveis subministrats per terceres parts a través dels espais d'accés WiFi.

L'AJUNTAMENT tampoc supervisa ni exerceix control sobre la seva licitud, exactitud, veracitat, idoneïtat, qualitat, fiabilitat, autenticitat i/o utilitat, no oferint per tant cap classe de garantia sobre els mateixos.

Pujar

Com a persona usuària, és conscient i accepta de forma voluntària que la utilització dels espais d'accés WiFi es fa, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així i excepte en els casos en què la llei prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, l'AJUNTAMENT enfront de la persona usuària no assumeix responsabilitat alguna respecte dels usos que faci d'aquest servei, ni de les dades o informacions transferides a/des d'Internet.
A títol no limitatiu, l'exoneració de responsabilitat de l'AJUNTAMENT comprèn qualssevol responsabilitats derivades de:

 • L'absència de disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei d'accés dels espais WiFi de l'AJUNTAMENT.
 • La interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés.
 • La informació transmesa pels usuaris a través del canal subministrat per aquest servei d'accés.
 • Els danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l'ús indegut d'aquest servei.
 • La realització per part de les persones usuàries d'accessos no autoritzats a llocs protegits d'Internet, utilitzant qualsevol tècnica de hacking, cracking, etc.
 • La falta de servei, lentitud, etc., quan es produeixin per causes de força major o per causes que no siguin conseqüència d'una actuació negligent per part de l'Ajuntament.
 • Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se del coneixement de tercers de l'ús d'Internet que pugui fer la persona usuària o que pugui derivar-se de qualsevol tractament, intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels continguts i comunicacions de tota classe que els usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, rebin, obtinguin o accedeixin a través del servei.

Com a persona usuària és conscient i accepta de forma voluntària que el tercer proveïdor, subministrador de serveis i continguts, aliè a l'AJUNTAMENT de VILA-SECA i al que s'accedeix des dels espais WiFi, és l'únic i exclusiu responsable pels danys i perjudicis que puguin donar-se per la posada a la seva disposició dels seus continguts i serveis.

L'AJUNTAMENT no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles de tercers als quals, com a persona usuària, pot accedir des dels espais WiFi municipals. Aquest AJUNTAMENT no exerceix cap control sobre els mateixos declinant tota responsabilitat en relació amb els serveis i continguts que serveixen.

Pujar

Durada i Terminació

La prestació del servei d'accés està regulada per les condicions contractuals establertes.

Pujar

Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals i d'Ús es regeixen per la vigent llei espanyola i per les normatives establertes per la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions).

Pujar

Equipaments amb WiFi des d'on em puc connectar:

 • Ajuntament de Vila-seca. Plaça de l'Església 26, Vila-seca
 • Biblioteca Pública. Carrer de Tarragona 7, Vila-seca.
 • Centre Municipal de Formació i Ocupació Antic Hospital (CMFO). Carrer de l'Hospital 1, Vila-seca.
 • Equip Bàsic d'Assistència Social (EBAS). Avinguda de la Verge de Montserrat 37, Vila-seca.
 • Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 'La Pineda Platja'. Carrer del Patró 10, Vila-seca.
 • Conservatori Municipal de Música. Avinguda de la Generalitat 27, Vila-seca.
 • Punt d'Informació Juvenil (PIJ). Carrer de la Font 12, Vila-seca.

Pujar

Manual de com connectar-me a Vila-seca Connecta

Què necessito?

Qualsevol dispositiu que inclogui el sistema de comunicació sense cables WiFi. La llista de dispositius electrònics que ho suporten és llarga, per exemple la majoria d'ordinadors portàtils, telèfons mòbils d'última generació com Iphone, Android, etc.

Com connectar-me?

Per accedir al servei cal seguir els següents passos. A causa de l'ampli ventall de dispositius existents no es pot detallar com connectar-se al servei per a cadascuna d'aquestes plataformes. Les imatges adjuntes que acompanyen aquest manual corresponen a la plataforma Android 8.1 a tall d'exemple.

1. Connexió

 Feu clic en el llistat de xarxes sense fils i connecteu-vos a Vila-seca Connecta.

2- Entrar a Vila-seca Connecta

Aquí ens podem trobar amb una d'aquestes dues possibilitats: que us demani que inicieu sessió directament (1a imatge), o que es connecti i, a continuació, haureu d'obrir el navegador des d'on serà redirigit a la pàgina d'inici de Vila-seca Connecta (2a imatge).

Heu d'iniciar sessió o crear un compte, amb el qual accepteu les condicions d'ús del servei, que podreu consultar a www.vila-seca.cat/WiFi.

         

3-En cas de problemes...

Si no podeu visualitzar aquesta pàgina, normalment és perquè com a pàgina d'inici no teniu cap adreça configurada, la qual cosa voldrà dir que haureu d'escriure manualment una adreça web a la barra d'adreces, com ara: www.vila-seca.cat

4-Validació d'usuari

Una vegada connectat, cal que accepteu les condicions d'ús, que podreu trobar a: www.vila-seca.cat/WiFi

Pujar

Image
Image
Image
Image