El Ple Municipal aprova diverses mocions

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca, en sessió ordinària celebrada el 31 de juliol de 2015 va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 8 mocions presentades, 3 es van aprovar, 3  van ser rebutjades i 2 es van retirar.

Les mocions són les següents:

- La moció per a l'elaboració del primer "Reglament de Participació Ciutadana de Vila-seca", presentada conjuntament pels grups municipals de Ciutadans, Vila-seca en Comú, PSC-CP, Decidim Vila-seca i Partit Popular, fou aprovada per unanimitat. Concretament va rebre el vot favorable dels 21 regidors que integren la Corporació Municipal.

- La moció sobre "El Dret a Decidir", presentada pel grup municipal de Convergència i Unió (CiU) fou aprovada amb els vots d'aquest grup municipal (11 vots a favor de CiU, 4 abstencions dels grups municipals del PSC i VS en Comú i 6 vots en contra dels grups municipals de Ciutadans, Decidim Vila-seca i Partit Popular).

- La moció sobre l'anomenada "Ley Mordaza", presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) fou aprovada amb 17 vots a favor (11 de CiU, 2 de VS en Comú, 2 de PSC i 2 de Decidim Vila-seca), 3 abstencions del grup municipal de Ciutadans i 1 vot en contra del PP.

Pel que fa a la resta de mocions presentades, tres d'elles no van ser aprovades. Una d'elles, la presentada per Decidim Vila-seca" sobre "L'Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)" només va rebre el suport dels dos regidors d'aquest grup municipal, amb l'abstenció dels grups de CiU, VS en Comú i PSC (15) i els 4 vots en contra de Ciutadans i Partit Popular. En relació a la moció sobre l'estudi de punts conflictius i altres mesures sobre seguretat viària presentada pel grup municipal del PSC-CP, el ple municipal la va rebutjar per 13 vots en contra de CiU i VS en Comú, 5 abstencions de Ciutadans i Decidim i 3 únics vots a favor del PSC i PP. L'altra moció, presentada conjuntament pels grups municipals de Ciutadans, Vila-seca en Comú, PSC-CP, Decidim Vila-seca i Partit Popular sobre l'elaboració del "Reglament Orgànic Municipal (ROM)" fou rebutjada pels 11 vots del grup municipal de CiU.

Les altres mocions es van retirar. En concret són la presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca sobre el decret d'alcaldia en relació a les atribucions delegades per l'alcalde a la Junta de Govern, i la presentada conjuntament pels grups municipals de Ciutadans, Vila-seca en Comú, PSC-CP, Decidim Vila-seca i Partit Popular sobre la creació d'una comissió per a la modificació dels estatuts dels Patronats Municipals de Turisme i de Música.

D'altra banda, el plenari municipal aprovà per unanimitat la modificació número 5/2015 del vigent pressupost municipal, així com el tercer expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.