Vila-seca aprova el pressupost municipal per al 2017

També debat 10 mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 25 de novembre a les 21 hores va aprovar el pressupost general de la Corporació per a l'any 2017 i va debatre també un total de 10 mocions presentades pels diversos grups municipals del Consistori.

En concret, i a proposta de la regidoria d'Hisenda i Activitat Econòmica, es va aprovar el pressupost municipal consolidat, que inclou als patronats de música i de turisme, i que té un import total de 27,68 milions d'euros, dels que 27,2 milions corresponen al pressupost municipal estricte.

Cal recordar que en aquests moments l'Ajuntament de Vila-seca està immers en el procés de Pressupostos Participatius que permetran la incorporació de 300.000 euros més en el capítol d'inversions a partir del proper mes d'abril.

Les altres mesures acordades al ple de Vila-seca van estar l'aprovació del catàleg i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i dels seus organisme autònoms per a l'any 2017; l'aprovació del segon del segon expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme; la resolució d'al·legacions i corresponent aprovació definitiva de les ordenances fiscals; l'aprovació de les bases reguladores de subvencions municipals per a la instal·lació d'ascensors, eliminació de barreres arquitectòniques, reparació de façanes i elements sortints annexes en edificis; l'aprovació també de les bases reguladores de subvencions municipals per a la rehabilitació i/o nova construcció d'habitatges al centre històric de Vila-seca; l'aprovació de l'ordenança reguladora de les condicions que han de regir les autoritzacions de l'ocupació de la via pública amb tendals, taules, cadires, terrasses i similars; l'aprovació del pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges del municipi per a les temporades  estiuenques (2017-2021) i l'aprovació de l'expedient per a la prestació del servei de la piscina municipal i instal·lacions annexes i del reglament regulador del servei.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 10 mocions presentades, 4 es van aprovar i 6 van ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció conjunta presentada per tots els grups municipals i pel regidor No Adscrit amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Envers les Dones. Fou aprovada per unanimitat de tots.

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per tal d'implantar  ordenances municipals i mesures pel control i eliminació de l'amiant als nuclis de població del municipi. També fou aprovada per unanimitat de tots.

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú i aprovada també amb el vot dels 21 regidors per tal de fer un estudi sobre la viabilitat de la Tarja Moneder.

- Moció presentada pel Grup Municipal de CiU de suport al Referèndum de Catalunya. Va rebre 15 vots favorables dels grups municipals de CiU, Decidim Vila-seca i Vila-seca en Comú i 6 vots negatius de Ciutadans, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular i del regidor No Adscrit.

 

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per millorar l'accés a la informació de les regidores i regidors de la Corporació. La moció va rebre 8 vots favorables dels grups VSC, PSC, DV, PP i No Adscrit, 2 abstencions de C's i 11 vots contraris del grup municipal de CiU.

- Moció presentada també pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a la creació d'una taxa per gravar els pisos buits de grans tenidors. La moció va rebre 8 vots favorables dels grups VSC, PSC, DV, PP i No Adscrit, 2 abstencions de C's i 11 vots contraris del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal del PSC pel control de l'execució de les mocions i propostes aprovades pel Ple i la creació d'una comissió de seguiment. Fou rebutjada pels 11 vots desfavorables de CiU i 10 vots favorables de PSC, C's, VSC, DV, PP i regidor No Adscrit.

- Moció presentada pel grup municipal del PSC per a la creació d'una brigada d'intervenció ràpida per a reparacions urgents en temps inferior a 24 hores. Va rebre el suport dels regidors del PSC i de VSC i els vots negatius del regidor No Adscrit i dels regidors de CiU, C's, DV i PP.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) per millorar el debat i qualitat democràtica del Ple Municipal. Fou rebutjada pels 11 vots negatius de CiU i 10 vots favorables de DV, C's, VSC, PSC, PP i regidor No Adscrit.

- Moció presentada també pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) per contribuir a millorar la seguretat del municipi, especialment en l'àmbit rural. Fou rebutjada pels 11 vots negatius de CiU i 10 vots favorables de DV, C's, VSC, PSC, PP i regidor No Adscrit.