La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a l'adquisició d'un immoble i per a finançar despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca una subvenció per import de 28.152,00 € del programa d'inversions del Pla d'Acció Municial (PAM) corresponent a l'any 2019.

Aquesta quantitat va destinada a sufragar part de les despeses d'adquisició de l'immoble situat al carrer Nou, núm. 3, 1r. que ha estat adquirit per l'Ajuntament per un import total de 58.000,00 € mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2019 i que serà destinat a ampliació de les dependències municipals.

Així mateix la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca una subvenció per import de 28.152,00 € del programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) corresponent a l'any 2019, destinada a sufragar part de les despeses de neteja d'edificis municipals.